fbpx

Vodilni inženir programske opreme / Lead Software Engineer

Universal Diagnostics (UDX) zaposli Vodilnega inženirja programske opreme. Uspešen kandidat bo imel priložnost, da se pridruži strastnemu in hitro rastočemu biotehnološkemu podjetju, ki razvija nove diagnostične teste, ki pomembno vplivajo na družbo.

Universal Diagnostics (UDX) zaposli Vodilnega inženirja programske opreme. Uspešen kandidat bo imel priložnost, da se pridruži strastnemu in hitro rastočemu biotehnološkemu podjetju, ki razvija nove diagnostične teste, ki pomembno vplivajo na družbo.

UDX je biotehnološko podjetje za diagnostiko, ki se osredotoča na zgodnje odkrivanje raka z uporabo najsodobnejših tehnologij. Podjetje uporablja moč zaporedja naslednje generacije (NGS), epigenetskih sprememb, kliničnih študij na populacijskem obsegu ter najsodobnejše računalniške in podatkovne znanosti za izboljšanje znanstvenega razumevanja biologije raka. Sedež UDX se nahaja v Sevilli v Španiji, dejavnosti raziskav in razvoja pa se izvajajo v Ljubljani. Za več informacij obiščite www.universaldx.com.
Zaposlitev je za Ljubljano ali različne lokacije v Španiji (Sevilla, Madrid, Barcelona). Delno delo na daljavo je možno po dogovoru.
Naloge:
Delo v timskem okolju, ter skrb za:
– Vodenje ekipe programskih inženirjev
– Komunikacija z različnimi oddelki v podjetju, z namenom, da ugotovimo potrebe po orodjih, bazah podatkov, aplikacijah
– Načrtovanje poslovne arhitekture in razvojnih potekov dela za front end in back end aplikacije, ter porazdelitev za izgradnjo notranjih in zunanjih podpornih sistemov in baz podatkov
– Prepoznava in učinkovita razčlenitev na modularne mikrostoritve
– Razvoj vodilnih načel, politike, najboljše prakse in standardov arhitekture aplikacij ter spodbujanje najboljše prakse
– Gradnja in upravljanje infrastrukture in orodij, ki poganjajo notranje in zunanje sisteme ter poganjajo pretok podatkov v podjetju
– Mentoriranje in poučevanje drugih članov ekipe, da pomagajo izboljšati svoje veščine in s tem pripomorejo izboljšati organizacijo programske opreme

//

Universal Diagnostics (UDX) is looking to hire a Lead Software Engineer. The successful candidate will have the opportunity to join a passionate and fast-growing biotech company developing novel diagnostic tests with the potential to significantly impact society. UDX is an in-vitro diagnostics biotech company focused on early detection of cancer using leading edge technologies. The company is using the power of next-generation sequencing (NGS), epigenetic alterations, population-scale clinical studies, and state-of-the-art computer science and data science to enhance the scientific understanding of cancer biology, and to develop its multi-cancer early detection blood test. UDX headquarters is located in Sevilla, Spain with R&D activities performed in Ljubljana, Slovenia. For more information, please visit www.universaldx.com. Job offer is for Ljubljana, Slovenia or different locations in Spain (Seville, Madrid, Barcelona). Partially remote work opportunity is also negotiable. You Will: • Work in a team environment to: o Manage a team of software engineers o Communicate with the different parts of the company to identify the needs for tools, databases, applications o Plan the architecture and development work-flow for front-end and back-end applications and distributed systems to build Universal Diagnostics internal and external support systems and databases o Identify an efficient breakdown into modular, reusable microservices o Develop application architecture guiding principles, policies, best practices, and standards and drive the best practices o Build and operate the infrastructure and tooling that runs the internal and external systems and powers the data flows of the company o Mentor and teach other team members to help improve their skills and elevate the software organization

PRIČAKUJEMO

Vaše izkušnje vključujejo:
– Diplomirani ali magistrski študij računalništva, elektrotehnike ali podobnega tehničnega področja
– 10+ let pomembnih delovnih izkušenj pri oblikovanju, razvoju, testiranju in vzdrževanju full stack aplikacij
– Odlično poznavanje programskih jezikov C++, Java, JavaScript, Python, Go Language, React, SpringBoot, Spring, Angular, Maven, Docker, Redis, Elasticsearch, Solr, Athena, MySQL in Postgres
– Izkušnje z delom v ekipi in reševanju kompleksnih problemov, ter jih prevesti v učinkovite, razširljive in enostavne za vzdrževanje rešitve za podatkovni inženiring
– Izkušnje z arhitekturo in razvojem sistemov na eni od platform v oblaku, kot so AWS, GCP ali Azure
– Izkušnje z združevanjem podatkov in s tem povezanimi varnostnimi načeli in smernicami
– Poznavanje predpisov ISO in/ali FDA (zlasti 21 CFR, 11. del) in dokumentov s smernicami za razvoj programske opreme so veliki plus
– Izkušnje z razvojem kliničnih aplikacij, vključno s poglobljenim razumevanjem vidikov kakovosti rešitve
– Izredna natančnost
– Znanje in izkušnje z upravljanjem časa
– Fleksibilnost
– Dobre komunikacijske sposobnosti v angleščini

//
Your Background Includes:
• Bachelor’s or master’s degree in Computer Science, Electrical Engineering, or similar technical field
• 10+ years of meaningful work experience designing, developing, testing, and maintaining full-stack applications
• Excellent knowledge of general-purpose programming languages including C++, Java, JavaScript, Python, Go Language, React, SpringBoot, Spring, Angular, Maven, Docker, Redis, Elasticsearch, Solr, Athena, MySQL, & Postgres
• Experience working with teams on complex problems and translating them into efficient, scalable, and easy to maintain data engineering solutions
• Experience architecting and developing distributed systems on one of the cloud platforms like AWS, GCP, or Azure
• Experience with data federation and associated security principles and guidelines
• Knowledge of ISO and/or FDA Regulations (in particular, 21 CFR Part 11) and the Software Development Guidance documents is a plus
• Experience with building clinical applications including in-depth understanding of quality aspects of the solution
• Attention to detail
• Knowledge and experience with time management and timeline development
• Flexibility
• Strong oral and written communication skills in English

NUDIMO

Kaj ponujamo:
Zaposleni boste v podjetju, ki želi postati eden izmed vodilnih v panogi. Želimo imeti ogromen pozitiven vpliv na družbo z doseganjem ambicioznega namena, da “rak postane ozdravljiva bolezen, tako da jo odkrijemo prej”.

– Vrsta zaposlitve: za nedoločen čas in za polni delovni čas
– Poskusna doba: 6 mesecev
– Bruto letna plača: Po dogovoru s kandidatom
– Letni bonus: do 20 % vaše bruto plače glede na cilje
– Lokacija pisarne: Ljubljana, Slovenija, alternativne možnosti pa so na voljo tudi v Sevilli, Madridu in Barceloni
Ugodnosti:
– Fleksibilen urnik dela
– Možnosti dela na daljavo
– Prosti dan na vaš rojstni dan
– Parkirna mesta na pisarniških lokacijah
– Brezplačna kava v pisarni
– Možnost dokupa dodatnih dni dopusta
– Načrt zdravstvenega zavarovanja

Kako izgleda uspešna oseba pri Universal Diagnostics S.L.?
Tisti, ki so uspešni v Universal Diagnostics, uresničujejo svoje cilje, so odprti za sodelovanje v multikulturnem in multidisciplinarnem okolju, ki omogoča učenje od drugih in delitev znanja. Zagotavljajo konstruktivne povratne informacije in kritike, zaupajo v dobre namene drugih in so prepričani, da je sprejemanje napak najboljši način za učenje in rast. Ta položaj je namenjen ljudem, ki jih žene priložnost, da vidijo, kako njihovo delo vpliva na globalni boj proti raku.

Več informacij: https://www.universaldx.com/ Kontakt: hr@universaldx.com

//
What we will offer:
By being part of the team, you will be in a company that wants more than to become one of the leaders in the industry. We want to have a huge positive impact on society by achieving the ambitious purpose of “making cancer a curable disease by detecting it earlier”.
Type of employment: Permanent and full-time
Probation Period: 6 months
Gross annual salary: To be negotiated with the candidate
Annual Bonus: Up to 20% of your gross salary based on objectives
Office location: Ljubljana, Slovenia but alternative options available also in Seville, Madrid and Barcelona

Perks:
− Flexible work schedule
− Remote work opportunities
− Free day on your birthday
− Parking incentive on office locations
− Free cafe amenities on office locations
− Possibility to buy extra vacation days
− Optional health insurance plan

− And more What does a successful person look like at Universal Diagnostics S.L.?

Those who thrive at Universal Diagnostics prioritize, manage, and execute their own goals with ownership. They embrace working in collaborative mode in a multi-cultural and multi-disciplinary environment that allows to learn from others as well as share one’s own knowledge. They welcome and provide constructive feedback and criticism, trusting in the good intentions of others, and being secure in the knowledge that embracing mistakes is the best way to learn and grow. This position is meant for people who are driven by the opportunity to see their work having impact in the global fight against cancer.

More info: https://www.universaldx.com/
Contact: hr@universaldx.com

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja;VIII./1 – magisteriji znanosti

VRSTA DELA

redno, nedoločen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

21.07.2022

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje