fbpx

Kandidatke in kandidati za mlade raziskovalke oz. raziskovalce v letu 2024

Predmet razpisa je izbor kandidatk oz. kandidatov za mlade raziskovalke oz. raziskovalce v letu 2024 pri izbranih mentoricah oz. mentorjih, na raziskovalnih področjih, opredeljenih v točki 2. tega razpisa.

Na podlagi 17. člena Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22 s spremembami, v nadaljevanju: Akt) in 40. člena Pravilnika o stabilnem financiranju na Kemijskem inštitutu z dne 24. 8. 2022 (v nadaljevanju: Pravilnik)

KEMIJSKI INŠTITUT
Hajdrihova 19, 1000, Ljubljana

objavlja razpis za kandidatke in kandidate za mlade raziskovalke oz. raziskovalce v letu 2024

1. Predmet razpisa

Predmet razpisa je izbor kandidatk oz. kandidatov za mlade raziskovalke oz. raziskovalce v letu 2024 pri izbranih mentoricah oz. mentorjih, na raziskovalnih področjih, opredeljenih v točki 2. tega razpisa.

2. Število prostih mest po področjih z navedbo razpoložljivih mentoric oz. mentorjev:

Kemija – 5 mest (mentorji/mentorice: izr. prof. dr. Andrej Perdih, dr. Nikola Minovski, dr. Nikola Tasić, dr. Kristijan Vidović, dr. Andraž Krajnc)

Biokemija in molekularna biologija – 1 mesto (mentorica: izr. prof. dr. Marjetka Podobnik)

Kemijsko inženirstvo – 2 mesti (mentorji: doc. dr. Matej Huš, dr. Gregor Žerjav)

Materiali – 3 mesta (mentorji: dr. David Pahovnik, dr. Alen Vižintin, dr. Luka Suhadolnik)

Biotehnologija – 2 mesti (mentorji/mentorice: red. prof. dr. Roman Jerala, dr. Petra Sušjan)

Imunologija/Molekularna biologija – 1 mesto (mentorica: dr. Mateja Manček Keber)

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidatka oz. kandidat za mlado raziskovalko oz. raziskovalca

Kandidatka oz. kandidat za mlado raziskovalko oz. mladega raziskovalca mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktorica oziroma doktor znanosti;
– ima povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven oziroma primerljivega študijskega programa, doseženega v tujini in študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa, doseženega v tujini, praviloma 8,00 (upošteva se tudi ocena zaključnega dela, v kolikor taka ocena obstaja); od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje (upošteva se leto zaključka), in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa, doseženega v tujini niso minila več kot 4 leta. Obdobje iz prejšnjega stavka se lahko podaljša zaradi upravičenih odsotnosti v primerih in na način, kot je določeno v petem odstavku 61. člena ZZrID;
– vpis na doktorski študijski program mora biti izveden preko spletnega portala eVŠ.

Poleg navedenega, mora kandidatka oz. kandidat za mlado raziskovalko oz. mladega
raziskovalca izpolnjevati še pogoje za izvolitev v znanstveni naziv asistentka oz. asistent, ki
so:
– raven izobrazbe pridobljene po magistrskem študijskem programu oz. raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi pridobljeni po magistrskem študijskem programu;
– sposobnost za raziskovalno delo;
– vpis na doktorski študij.

4. Merila za ocenjevanje kandidatk oz. kandidatov za mlade raziskovalke oz. mlade raziskovalce

Za izbor kandidatk oz. kandidatov za mlade raziskovalke oz. raziskovalce mentorice in mentorji uporabijo kriterije dosežkov (npr. študijski, znanstveni, družbeni,…) ter intervjuja s kandidati.

V ocenjevanje bodo sprejete le vloge tistih kandidatk oz. kandidatov za mlade raziskovalke oz. raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje iz predhodne točke tega razpisa.

5. Obdobje financiranja

Usposabljanje mladih raziskovalk oz. raziskovalcev se financira do doktorata znanosti, praviloma štiri leta, za kolikor se na začetku usposabljanja sklene pogodba.

6. Postopek izbora kandidatk oziroma kandidatov za mlade raziskovalke oz. raziskovalce

Po izteku roka za oddajo prijave na ta razpis, opredeljenega v točki 8, kadrovska služba preveri izpolnjevanje formalnih pogojev.

Popolne vloge kandidatk oz. kandidatov za mlade raziskovalke oz. raziskovalce, ki izpolnjujejo formalne pogoje, kadrovska služba posreduje mentoricam oz. mentorjem iz 2. točke tega razpisa, ki s kandidatkami oz. kandidati za mlade raziskovalke oz. raziskovalce opravijo razgovore in odločitev o izboru posredujejo v kadrovsko službo.

Direktor izda sklep o izbiri kandidatke oz. kandidata za mlado raziskovalko oz. mladega raziskovalca, ki se vroči izbrani kandidatki oz. kandidatu za mlade raziskovalke oz. raziskovalce.

7. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi in dogovora o izvajanju usposabljanja in izobraževanja

Po prejemu sklepa o izbiri in pred začetkom usposabljanja mlada raziskovalka oz. mladi raziskovalec kadrovski službi izroči potrdilo o vpisu na študijski program tretje stopnje. Potrdilo o vpisu na doktorski študijski program je pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in dogovora o izvajanju usposabljanja in izobraževanja ter izdajo sklepa o podelitvi začasnega raziskovalnega naziva asistentka oz. asistent.

8. Način prijave in rok za oddajo prijave

Prijava na javni razpis mora vsebovati:
• prijavni obrazec in 3 izjave kandidata (glej spodaj »priloge«)
• dokazila o izobrazbi:
• fotokopijo diplome (diploma VII/2. bolonjske stopnje s prilogo) oziroma izjavo, da bo kandidat diplomiral ali nostrificiral diplomo do vključno 15. 9. 2024 (do tega datuma mora predložiti dokumentacijo na Kemijski inštitut);
• potrdilo o povprečni oceni vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju bolonjske stopnje (brez ocene diplome); navedbam mora biti priloženo potrdilo izobraževalne organizacije;
• ob eventualnem zaključenem magisteriju – priložiti potrdilo;
• če je že vpisan na doktorski študij – priložiti potrdilo;
• o prejetih nagradah in priznanjih – priložiti ustrezno dokazilo;
• o objavljenih znanstvenih člankih z navedbo ali gre za avtorstvo ali soavtorstvo (s kakšnim sorazmernim delom) – priložiti izpis iz COBISS;
• o morebitnem dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu – navedbam je potrebno priložiti čimbolj podroben opis dosedanjega sodelovanja z morebitnimi referencami;

Prijave z dokazili o izobrazbi, prijavnim obrazcem in tremi izjavami kandidatke oz. kandidata za mlado raziskovalko oz. mladega raziskovalca sprejema kadrovska služba Kemijskega inštituta od 15. 3. 2024 do 14. 5. 2024 na e-naslov: zaposlitev@ki.si z oznako: »MR-2024« z navedenim raziskovalnim področjem.

Priloge:
– prijavni obrazec 2024
– izjava 1/2024
– izjava 2/2024
– izjava 3/2024

Za dodatne informacije lahko pokličete na št. 01/47 60 217 (Andreja Boršič), vsak delavnik med 9.00 – 11.00.

PRIČAKUJEMO

NUDIMO

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja;VIII./1 – magisteriji znanosti;VIII./2 – doktorati znanosti / 3. bolonjska stopnja

VRSTA DELA

redno, določen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

15.05.2024

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje